Studium pro asistenta pedagoga

Program je akreditován v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v  souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga

Komu je určeno:

pracovníkům, kteří vykonávají  nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené alespoň základní vzdělání. 

Jaké musí mít zájemce o kurz vzdělání:

základní, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou, vysokoškolské...

Uplatnění kurzu

Možná si kladete otázku, v čem je tedy rozdíl, když ne ve vstupním vzdělání? Ten může být v pracovním uplatnění. Setkáváme se totiž se dvěma úrovněmi odbornosti asistentů pedagoga:

  1. přímá pedagogická činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky - asistent pedagoga má střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga;
  2. pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení - stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga

Obsah:

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga,

Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

Základy terminologie pro pedagoga asistenta

Práva, povinnosti a kompetence asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru

Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

Základy didaktické a výchovné činnosti. Vyučovací proces. Cíl, motivace. Organizační formy vyučování. Individuální vyučování. Skupinové a kooperativní vyučování. Frontální vyučování.

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základy psychohygieny učení

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

Základní znalosti řešení výchovných problémů. Preventivní a rozvojové zaměření výchovy; výchovný projekt (cíle, úkoly, metody); nové přístupy v pedagogice

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáka

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace

Systém péče o žáka,

Systém péče o žáka a základní právní předpisy

Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga,

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

Forma:

Prezenční - seminář a exkurze (praxe)

 Vzdělávací cíl:

• Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)

• Orientace v systému a organizaci školy

• Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy

• Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy

• Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech

• Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)

• Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy

• Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka

• Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením

• Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce

Hodinová dotace:

Celkově vzdělávací program zahrnuje 124 hodin:

• 120 hodin výuky, z toho 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a 40 hodin pedagogické praxe ve škole

• 4 hodiny zkouška

Cílová skupina

pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Plánované místo konání:

Holečkova 55/875, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Lannova 16, České Budějovice

Králova 9, Brno

Kolín 

___________________________aktuálně:

Víkendová setkání od pátku v čase 14,30

časová dotace 120 hodin

cena : 12.000Kč

místo konání: Praha 5, ulice Holečkova (v blízkosti Anděla) 

více o termínu ZDE

místo konání Praha 5, Holečkova 55

Dále: 40 hodin praxe