Petrklíč

Naše kurzy

Mentoring
Mentoring

Mentoring je spolupráce mezi zkušenějším a méně zkušeným pracovníkem. Mentor a mentee společně hledají cestu, ta by měla vést ke konkrétně stanovenému cíli a obecně k vyšší kvalitě. Z procesu by měl těžit učitel - mentee, škola, žáci a v konečném důsledku celá společnost.

Účastníci se seznámí s různými přístupy a principy sledování kvality pedagogické práce, porozumí sledovaným vzdělávacím standardům, během nácviků a modelových situací rozhodnou, zda, popřípadě v jaké míře, se jednotlivé standardy vyskytují. Tyto skutečnosti dokáží učiteli sdělit, doložit a obhájit a současně podpořit jej v dalším profesionálním růstu.

Účastníci se seznámí a naučí základy mentoringu ve vzdělávání, používat metody pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, techniky a metody podpory pedagogů při jejich dalším vzdělávání. Zdokonalí se v komunikačních technikách - základními nástroji každého mentora. Kurzy nabízíme jako akreditované a v různé časové dotaci: od úvodu do problematiky až po komplexní výcvik mentora. 

Osobnostně sociální výchova 20
Osobnostně sociální výchova 20

Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitel - metodik prevence, pedagogové volného času, učitel praktického vyučování, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci

Kariérové poradenství
Kariérové poradenství

Výcvik se opírá o typologii MBTI , koučink a pedagogický mentoring. Celý kurz bude postupovat podle

modelu GROW. Nejprve tedy účastníkům pomůže identifikovat situaci ve škole, popsat již fungující

poradenské aktivity i dosavadní úspěchy, stejně jako identifikovat prostor k dalšímu růstu. Každý

účastník si nastaví individuální cíle a definovány budou cíle v rámci kurzu.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.

Zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH I a II
Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH I a II

Vzdělávací program je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka - žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký jsou on (i jeho žáci) zvyklí. Cílem interaktivního semináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, které vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škol 

Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 2, písm. d) a e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené střední vzdělání nebo základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavce 4 školského zákona.

Syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření

Profesionálové pracující například v sociálních službách, ve zdravotnictví, ale samozřejmě i ve školství jsou ohroženi tzv. syndromem vyhoření -  tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím. V rámci našeho kurzu Vás seznámíme jak s příznaky, ale také s fázemi, které mu předcházejí. Následně se naučíte proti syndromu vyhoření aktivně pracovat - naučíte se a vyzkoušíte si techniky zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,


Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Studium realizované v rámci DVPP je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Vzdělávací cíl:

• definovat základní pojmy především z oblasti pedagogiky, orientovat se v nich a terminologii aktivně používat

• porozumět výchovně vzdělávacímu procesu, učit naplánovat (ideálně s žáky) cíl, vybrat vhodnou motivaci, posoudit, které vyučovací metody zvolit, stanovit postup, reflektovat jednotlivé kroky, využívat průběžnou a závěrečnou evaluaci

• přemýšlet o učiteli jako o kouči, mentorovi a vést diskusi so podmínkách, úskalích a výhodách takového pojetí

• pracovat s modelovými situacemi, případovými studiemi, zkušenostmi studentů tak, aby byla zřetelná využitelnost poznatků v praxi

• vést studenty k výchově založené na respektu, budování zodpovědnosti žáka a jeho vnitřní motivaci

obsah:

MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 80h

Obecná pedagogika - 8h

Základy didaktiky odborných předmětů - 32h

Teorie výchovy - 24h

Základy sociální pedagogiky - 16h

MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 40h

Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie - 16h

Vybraná témata z pedagogické psychologie - 16h

Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 8h

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků