„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Naše kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů pro rodiče a školy

O čem kurzy jsou


Specifikace kurzů

pedagog volného času 

7952/2021-6-326  

Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci pedagoga volného času a mají úspěšně ukončené střední vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese pedagoga volného času. 

pedagog volného času 40h

časová dotace: 40 hod.
nejnižší požadované vzdělání: SŠ bez maturity

Obsah:
I. Modul – Základy pedagogiky pro pedagogy volného času - pedagogický proces, základy sociální pedagogiky, 
II. Modul – Základy psychologie pro pedagogy volného času - obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, základy sociální psychologie a pedagogické psychologie, 

pedagog volného času 120h

časová dotace: 124 hod.
nejnižší požadované vzdělání: SŠ s maturitou

Obsah:
I. Modul – Základy pedagogiky a didaktiky - obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky, 
II. Modul – Základy psychologie pro pedagogy - vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga

III. Modul – vybraná témata pedagogiky volného času 

Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.
Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga. (viz. Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (č.j. MSMT-42447/2013))

 

Vychovatel

15291/2022-3  

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

časová dotace: 80 hod.
nejnižší požadované vzdělání: Vyšší odborné

Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci vychovatele. 

Obsah:
I. Modul Základy pedagogiky - úvod do tématu, pedagogika jako věda, školský systém, pedagog, plánování školních činností,
II. Modul Základy psychologie pro pedagogy - vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga, 
III A. Speciální modul Pro vychovatele - teorie výchovy, základy sociální psychologie, základy sociální pedagogiky

 

ředitel školy

7952/2021-5-326  

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinovaná forma programu)

časová dotace: 100 hod.
nejnižší požadované vzdělání: 

Kurz je určen racovníkům, kteří vykonávají a nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy a školských zařízení.

Obsah: 
I. Modul – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství - legislativa a školský management, typy vzdělání, krizový management a kontrolní činnost, povinná školní docházka, žáci s OMJ, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, informační gramotnost,
II. Modul – Pracovní právo - pracovně-právní vztah, platové a pracovní podmínky ve školství, BOZP, PO, odpovědnost za škodu a pojištění, práce mladistvých a žen, pracovní cesty a dovolená, hygienické požadavky ve školství
III. Modul – Financování školy - finance a rozpočet školy, daně, účetnictví a dotace, školní jídelna, veřejné zakázky a hospodaření s majetkem, inventarizace majetku, zásoby a činnosti související s činností školy, 
IV. Modul – Organizace školy a pedagogického procesu - vzdělávací plány, organizační struktura a pedagogická dokumentace, kontrolní a evaluační činnost, soustava oborů a ukončování vzdělání, výchovný poradce a ochrana zdraví ve škole

 

Asistent pedagoga

28186/2021-7-911

Studium pro asistenty pedagoga kombinovaná forma programu podle § 4 vyhlášky č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené střední vzdělání nebo základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavce 4 školského zákona.

Studium pro asistenty pedagoga 

časová dotace: 124 hod.
nejnižší požadované vzdělání: základní vzdělání

Obsah:
I. Modul – Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 
II. Modul – Podpora žáka
III. Modul – Systém péče o žáka
IV. Modul – Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

UČITEL ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

28186/2021-7-911  

P - St.ped. podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a §3 vyhl.č. 317/2005

časová dotace: 124 hod.
nejnižší požadované vzdělání: SŠ bez maturity

Studium realizované v rámci DVPP je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Obsah:
I. Modul – Základy pedagogiky a didaktiky
II. Modul – Základy psychologie pro pedagogy