„Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Naše kurzy

Nabízíme širokou škálu kurzů pro rodiče a školy

O čem kurzy jsou


Specifikace kurzů

Mentoring

Mentoring je spolupráce mezi zkušenějším a méně zkušeným pracovníkem. Mentor a mentee společně hledají cestu, ta by měla vést ke konkrétně stanovenému cíli a obecně k vyšší kvalitě. Z procesu by měl těžit učitel – mentee, škola, žáci a v konečném důsledku celá společnost.

Účastníci se seznámí s různými přístupy a principy sledování kvality pedagogické práce, porozumí sledovaným vzdělávacím standardům, během nácviků a modelových situací rozhodnou, zda, popřípadě v jaké míře, se jednotlivé standardy vyskytují. Tyto skutečnosti dokáží učiteli sdělit, doložit a obhájit a současně podpořit jej v dalším profesionálním růstu.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu ve vzdělávání, naučí se používat metody pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, techniky a metody podpory pedagogů při jejich dalším vzdělávání. Zdokonalí se v komunikačních technikách, které jsou základními nástroji každého mentora. Kurzy nabízíme jako akreditované a v různé časové dotaci: od úvodu do problematiky až po komplexní výcvik mentora.

Osobnostně sociální výchova

Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitel – metodik prevence, pedagogové volného času, učitel praktického vyučování, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci

Kariérové poradenství

Výcvik se opírá o typologii MBTI, koučink a pedagogický mentoring. Celý kurz bude postupovat podle modelu GROW. Nejprve tedy účastníkům pomůže identifikovat situaci ve škole, popsat již fungující poradenské aktivity i dosavadní úspěchy, stejně jako identifikovat prostor k dalšímu růstu. Každý účastník si nastaví individuální cíle a definovány budou cíle v rámci kurzu.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení, zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH I a II

Vzdělávací program je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký jsou on (i jeho žáci) zvyklí. Cílem interaktivního semináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, které vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škol.

Asistent pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 2, písm. d) a e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené střední vzdělání nebo základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavce 4 školského zákona.

Syndrom vyhoření

Profesionálové pracující například v sociálních službách, ve zdravotnictví, ale samozřejmě i ve školství jsou ohroženi tzv. syndromem vyhoření – tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím. V rámci našeho kurzu Vás seznámíme jak s příznaky, ale také s fázemi, které mu předcházejí. Následně se naučíte proti syndromu vyhoření aktivně pracovat – naučíte se a vyzkoušíte si techniky zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005

Studium realizované v rámci DVPP je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Obsah:

MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY – 80 h

MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY – 40 h